Vastuullisuus

Vastuullisuustyömme

Vastuullista arvonluontia - Vaikuttamista aktiivisen omistamisen kautta

Vain vastuullisesti toimivat yritykset voivat luoda arvoa ja menestyä pitkällä aikavälillä. Vastuullisena ja aktiivisena omistajana olemme integroineet vastuullisuudeen tiivisti arvonluontistrategiaamme.

Pitkäjänteistä arvonluontia vastuullisesti

Vastuullinen arvonluonti on aina ollut Oras Investin ja sen omistamien yhtiöiden toiminnan keskiössä. Vastuullisena ja aktiivisena omistajana olemme integroineet vastuullisuuden tiivisti arvonluontistrategiaamme sekä määritelleet vastuullisuuteen liittyvät odotuksemme omistajana.

Oras Investin vastuullisuustyön painopisteenä on vaikuttaa hallitustyöskentelyn kautta sekä käymällä aktiivista vuoropuhelua johdon, muiden merkittävien omistajien ja sidosryhmien kanssa. Seuraamme yritystemme vastuullisuustyötä jatkuvasti ja suoritamme vuosittain yksityiskohtaiset arvioinnit niiden kehityksestä. Olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään vastuullisuustyötämme ja odotamme yhtiöidemme toimivan samoin.

Oras Invest tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ne näkyvät vastuullisuustyössämme. Yksityiskohtaisen analysiin pohjalta olemme päättäneet keskittyä erityisesti seuraavaan neljään tavoitteeseen: Vesi (6), Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu (8), Vastuullinen kulutus ja tuotanto (12) ja Ilmasto (13). Seuraamme Oras Investin ja sen yhtiöiden tekemää työtä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oras Investin vastuullisuustyö

  • Edistämme omistamiemme yhtiöiden kehitystä toimialojensa johtaviksi toimijoiksi vastuullisuuden osalta
  • Tuomme proaktiivisesti vastuullisuuteen liittyviä aiheita hallinnon ja johdon agendalle
  • Seuraamme aktiivisesti yritystemme kehitystä, keskittyen alueisiin, jotka ovat relevantteja osakkeenomistajalle
  • Varmistamme, että vastuullisuus on integroitu tiivisti Oras Investin uusiin sijoituspäätöksiin

Odotuksemme omistamiemme yhtiöiden vastuullisuustyölle

Oras Invest odottaa sen omistamien yritysten tulevan toimialojensa johtaviksi vastuullisuustoimijoiksi.
Selkeät vastuut sekä asianmukaiset prosessit ja käytännöt vastuullisuuden osalta.
Yhtiön ympäristöjalanjäljen jatkuva ja järjestelmällinen pienentäminen, vaikuttavimmat toimet priorisoiden.
Kestävämmän yhteiskunnan edistämisen tarjoamien mahdollisuuksien tunnistaminen ja käyttäminen.
Ilmastonmuutokseen ja sen taloudellisiin vaikutuksiin liittyvien riskien tunnistaminen ja hallinta.
Organisaatio tukee muutoksen edistämistä: painopistealueiden määrittely, (mahdollisuuksien mukaan tieteeseen perustuvien) tavoitteiden asettaminen, selkeät vastuut, seuranta asianmukaisilla mittareilla ja tarvittaessa korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen.
Asianmukainen sekä sääntelyn ja kansainvälisten standardien mukainen vastuullisuusraportointi. Mahdollisuuksien mukaan kansainvälisesti tunnustettuun kehykseen tai standardiin perustuva, riippumattoman osapuolen tarkastama vastuullisuusraportti.
Vastuullisuus on integroitu johdon kannustinjärjestelmiin.
Lakien ja määräysten, hyvän hallintotavan ja korkeiden eettisten normien noudattaminen.
Nollatoleranssi ihmisoikeusloukkauksille ja syrjinnälle. Monimuotoisuuden ja osallisuuden aktiivinen edistäminen sekä henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen.