Vastuullisuus

Vastuullisuustyömme

Vastuullista arvonluontia - Vaikuttamista aktiivisen omistamisen kautta

Vain vastuullisesti toimivat yritykset voivat luoda arvoa ja menestyä pitkällä aikavälillä. Vastuullisena ja aktiivisena omistajana olemme integroineet vastuullisuudeen tiivisti arvonluontistrategiaamme.

Pitkäjänteistä arvonluontia vastuullisesti

Vastuullinen arvonluonti on aina ollut Oras Investin ja sen omistamien yhtiöiden toiminnan keskiössä. Vastuullisena ja aktiivisena omistajana olemme integroineet vastuullisuuden tiivisti arvonluontistrategiaamme sekä määritelleet vastuullisuuteen liittyvät odotuksemme omistajana.

Oras Investin vastuullisuustyön painopisteenä on vaikuttaa hallitustyöskentelyn kautta sekä käymällä aktiivista vuoropuhelua johdon, muiden merkittävien omistajien ja sidosryhmien kanssa. Seuraamme yritystemme vastuullisuustyötä jatkuvasti ja suoritamme vuosittain yksityiskohtaiset arvioinnit niiden kehityksestä. Olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään vastuullisuustyötämme ja odotamme yhtiöidemme toimivan samoin.

Oras Invest tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ne näkyvät vastuullisuustyössämme. Yksityiskohtaisen analysiin pohjalta olemme päättäneet keskittyä erityisesti seuraavaan neljään tavoitteeseen: Vesi (6), Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu (8), Vastuullinen kulutus ja tuotanto (12) ja Ilmasto (13). Seuraamme Oras Investin ja sen yhtiöiden tekemää työtä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oras Investin vastuullisuustyö

  • Edistämme omistamiemme yhtiöiden kehitystä toimialojensa johtaviksi toimijoiksi vastuullisuuden osalta
  • Tuomme proaktiivisesti vastuullisuuteen liittyviä aiheita hallinnon ja johdon agendalle
  • Seuraamme aktiivisesti yritystemme kehitystä, keskittyen alueisiin, jotka ovat relevantteja osakkeenomistajalle
  • Varmistamme, että vastuullisuus on integroitu tiivisti Oras Investin uusiin sijoituspäätöksiin

Odotuksemme omistamiemme yhtiöiden vastuullisuustyölle

Oras Invest odottaa sen omistamien yritysten tulevan toimialojensa johtaviksi vastuullisuustoimijoiksi.
Noudatetaan lakeja ja määräyksiä sekä hyvää hallintotapaa ja korkeita eettisiä standardeja.
Ihmisoikeusrikkomuksille ja syrjinnälle on nollatoleranssi. Monimuotoisuutta edistetään aktiivisesti ja henkilöstön terveys ja turvallisuus varmistetaan.
Luontojalanjälkeä vähennetään jatkuvasti ja asetetaan Science Based Targets aloitteen hyväksymät tavoitteet (huomioiden yrityskohtaiset tekijät). Analysoidaan jatkuvasti ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, sisältäen sen taloudelliset vaikutukset.
Asetetaan selkeät vastuut vastuullisuustyölle, määritellään oleelliset teemat ja varmistetaan, että tarvittavat prosessit ja politiikat ovat olemassa.
Vastuullisuustyöstä raportoidaan riittävästi ja läpinäkyvästi noudattaen säännöksiä ja globaaleja standardeja. Julkaistaan tarkastettu vastuullisuusraportti, joka pohjautuu kansainväliseen standardiin, mikäli se on kohtuullista yrityskohtaiset tekijät huomioiden.
Tuodaan vastuullisuus osaksi johdon palkitsemista.